Официални правила

 

за участие в промоционална кампания

на Ferrero Rocher

„Изкуството да изненадваш“

(За периода: 01.10.2021 – 30.11.2021, включително)

 

 

Раздел 1. Организатор на Промоцията и Oфициални правила на промоционалната кампания.

Промоционалната кампания на Ferrero Rocher „Изкуството да изненадваш“ („Промоцията“) се организира от агенция „Публисис“ АД, регистрирана в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление: град София, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел. +35924340710, имейл: office@redlion.bg, наречена „Организаторът”, по възлагане от “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3 („Възложителят”).

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на

 01.10.2021 г. до 23:59:59 часа на 30.11.2021 г. („Промоционален период“).

Раздел 4. Участващи продукти

Участващите продукти са всички продукти с марка Ferrero Rocher в самостоятелна търговска опаковка, които са закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период („Промоционални продукт(и)“). За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват продукти, представляващи комбинирани опаковки (микс), съдържащи Ferrero Rocher и други марки продукти (като например Ferrero Collection).

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) на обща стойност от поне 5 лева (може с различни касови бележки) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

В зависимост от стойността на закупения Промоционален продукт(и) върху регистрираната и одобрена за участие съгласно тези Официални правила касова бележка/и един участник в Промоцията може да участва за три различни по вид награди, упоменати в раздел 5.3 на Официалните правила, но за избягване на съмнение не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

5.1. Процедура за участие

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на www.ferrerorocher.com („Сайта“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от места за продажба, предлагащи Промоционалните продукти, в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3.

Участието се осъществява в следните стъпки:

1. Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) и да запази касовата бележка от покупката.

 1. След това участникът трябва да влезе на Сайта http://www.ferrerorocher.com и да създаде свой потребителски профил, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия, български мобилен телефонен номер, имейл и парола.
 2. От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

4. В профила си участникът трябва да регистрира касовата си бележка от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими следните данни: името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или друг подобен текст, доказващ закупуването на Ferrero Rocher в самостоятелна търговска опаковка); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат посочените данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в т. 5.1.9).

5. Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, в случай че качената касова бележка/и не е одобрена за участие в Промоцията.

 1. В зависимост от стойността на всеки закупен Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила на участника се натрупват точки, като една точка съответства на един пълен похарчен лев, а в случай че има частична стойност, когато се достигне 1 лев, се добавя една точка в профила.

7. В зависимост от броя на събраните точки в профила си съгласно т. 6 по-горе участникът може да участва за спечелване на една от следните награди:

- един от 50 ваучера за emag на стойност 200 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 5 точки в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 5 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

- един от 10 таблета iPad Air 4 на стойност 1670 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 20 точки в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 20 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

- един от 5смарт телевизора Samsung The Frame 50 инча  на стойност 2300 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 25 точки в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 25 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

Забележка: За избягване на съмнение общата стойност (от 5, 20 или 25 лева) за закупен/и Промоционален продукт(и), даваща възможност за спечелване на някоя от посочените награди, може да бъде достигната с една или няколко регистрирани и одобрени за участие касови бележки/а.

 1. Участникът трябва да е регистрирал касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 30 ноември 2021 г. 
 2. Касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования). Касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Моля вижте и забележката по-долу.

Касова бележка с един и същи номер може да бъде регистрирана само веднъж. Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) и стойността на закупения Промоционален продукт, ще бъдат дисквалифицирани.

Забележка:За избягване на всякакво съмнение, за да се приеме за валидна една касова бележка,  наред с другата изискуема информация, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) и името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки, които не съдържат името на Промоционалния продукт (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) или върху които то е било добавено допълнително ръчно; касови бележки с неуточнени или неясни артикули, както и касови бележки, съдържащи други допълнително добавени надписи, касаещи името на Промоционалния продукт или останалите изискуеми данни (виж т. 4 по-горе).

 1. Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
 2. Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

5.2. Присъждане на награди

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

1. Награда вид 1 (ваучер за emagна стойност 200 лв.): чрез софтуер на случаен принцип след края на Кампанията 50 (петдесет) от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 5 точки в профилите си (равняващи се на обща стойност от поне 5 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

2. Награда вид 2 (iPad Air 4 на стойност 1670 лв.): чрез софтуер на случаен принцип след края на кампанията 10 (десет) от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 20 точки в профилите си (равняващи се на обща стойност от поне 20 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

3. Награда вид 3 (Samsung The Frame Smart TV 50 инча на стойност 2300лв.): чрез софтуер на случаен принцип след края на кампанията 5 от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 25 точки в профилите си (равняващи се на обща стойност от поне 25 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда. Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Участник с 25 точки в профила си може да участва за спечелване на всеки един от горните три вида награди. Участник с минимум 20 точки в профила си може да участва за спечелване на Награда вид 1 (ваучер за emag на стойност 200 лв.) или Награда вид 2 (iPad Air 4 на стойност 1670 лв.). Участник с минимум 5 точки в профила си може да участва за спечелване на Награда вид 1 (ваучер за emag на стойност 200 лв.). Тегленето на наградите ще се извърши от най-голямата към най-малката, т.е. например е възможно участник с 25 точки в профила си да не бъде изтеглен в томболата за най-голямата награда, но да спечели някоя от по-малките награди. За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус в рамките на месец декември 2021 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда, както и за номера на касовата бележка(и), който са регистрирали, ако е необходимо. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице). 

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия. Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

За всяка от наградите освен печелившите ще бъдат изтеглени и три резерви, в случай че спечелил участник е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на регистрираната касова бележка/и в профила си, отговаряща/и на изискванията на Промоцията; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

В случай че останат неспечелени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

5.3. Брой и вид на наградите

Наградите в Промоцията са 3 (три) вида, както следва:

 1. Награда вид 1: Ваучер за emag на стойност 200 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 50 броя награди от този вид.

1.1. Може да се използва за стоки, предлагани от emag, както и от техните партньори. Ваучерът е с валидност 12 месеца, като може да бъде използван еднократно само в 1 поръчка. Ако поръчката е с по-ниска стойност от 200 лв., emag не възстановява разликата. Ако поръчката надвишава стойността от 200 лв., може да бъде доплатена с наложен платеж или онлайн плащане.

 1. Награда вид 2: Таблет iPad Air 4 на стойност 1670 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 10 награди от този вид.

3. Награда вид 3: Телевизор Samsung The Frame Smart 50 инча на стойност 2300 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 5 броя награди от този вид.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

5.4. Доставка на наградите

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа.

Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

Раздел 6. Отговорност

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда от получателите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за щети, причинени в резултат на използването на наградите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми, възникнали във връзка с хостинга на Сайта на Промоцията www.ferrerorocher.com – по време на Промоционалния период или след неговото приключване. За участие в настоящата Промоция е необходима връзка с интернет и валиден български мобилен телефонен номер.

Раздел 7. Критерии за участие в Промоцията

За валидно участие се счита всяко такова, извършено от участник, който има право да участва и който е изпълнил условията на Промоцията, попълнил е регистрационната форма на сайта www.ferrerorocher.com, регистрирал e валидна касова бележка/и от закупен Промоционален продукт(и) на стойност от поне 5 лева (т.е. с налични поне 5 точки в профила си) не по-късно от 23:59:59 часа на 30 ноември 2021 г., като е запазил съответната регистрирана касова бележка(и), доказваща/и покупката на Промоционален продукт(и) на съответната стойност в рамките на Промоционалния период.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на служителите на “Публисис” АД, и членове на техните семейства.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за грешки, които могат да възникнат при попълване на информация, необходима за участието в Промоцията (например: сгрешен телефонен номер, сгрешен адрес). Всеки победител, който не може да предостави доказателства за информацията, регистрирана на Сайта, ще бъде дисквалифициран, а Организаторът ще се свърже с една от резервите.

Раздел 8. Лични данни

Информация относно обработването на лични данни, извършена във връзка с Промоцията, е описана в Приложение 1 (Информация относно обработването на лични данни). Всички искания / жалби относно обработването на лични данни във връзка с Промоцията могат да бъдат подадени, както е посочено в Приложение 1.

Раздел 9. Правни спорове

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не поемат каквато и да е отговорност за и не могат да бъдат въвличани в каквито и да е правни спорове по повод на владението или собствеността върху наградите, както и в правни спорове, породени от евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция.

Всеки потенциален правен спор между Организатора и/или Възложителя, от една страна, и участниците в Промоцията, от друга страна, ще се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища.

Раздел 10. Прекратяване на Промоцията

Организаторът и/или Възложителят има право да прекрати Промоцията преди изтичане на Промоционалния период, посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството, които водят до невъзможност за Организатора и/или Възложителя да продължи провеждането на Промоцията и са извън неговия контрол. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 11. Общи разпоредби

Копие от настоящите Официални правила ще бъде достъпно на Сайта на Промоцията www.ferrerorocher.com. Организаторът и Възложителят си запазват правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила след обявяването им на Сайта. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на уебсайта на Промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците по имейл.

Всяка комуникация между Организатора и участниците във връзка с Промоцията се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в тези Официални правила или в регистрационната форма, попълнена от участника на Уебсайта и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

Приложимо право по тези официални правила е действащото законодателство на Република България.

Приложение 1

Информация относно обработването на лични данни

1. Данни относно администратора на данните и агенцията – обработващ лични данни

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на участниците ще се обработват от: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”,  регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, действащ като клон на чуждестранния търговец FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез: „Публисис“ АД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление: град София 1618, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел: +359 24340710, имейл: office@redlion.bg, (наричано по – долу „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните. За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля използвайте следната информация за контакт: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, email: privacy.bulgaria@ferrero.com

2. Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

По време на Промоцията Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците:

 1. На участващите в Промоцията ще бъдат обработени следните лични данни: име, фамилия, мобилен телефонен номер, имейл адрес, парола, данни от касовите бележки, доказващи покупката, номер на касовата бележка, данни от посещението на Сайта; информация за навършени 18 години.
 2. На спечелилите награда от Промоцията в добавка към горе описаните данни, ще бъдат обработвани: три имена, имейл, EГН или друг релевантен идентификатор, дата на раждане, адрес за доставка на наградите и подпис.

3. Цел на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват от Администратора посредством Агенцията, за да:

 1. се организира и проведе Промоцията;
 2. се определят и валидират печелившите;
 3. присъди или да връчи наградите и да изпълнява данъчните, финансовите и счетоводни задължения на Администратора;
 4. за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

4. Правно основание за обработка

Личните данни ще се обработват:

 1. Личните данни, предоставени от участниците и печелившите в Промоцията, ще се обработват във връзка с изпълнението на договор (приемането на правилата, съдържащи се в Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор); и
 2. Съхраняването на данни след края на Промоцията и предоставянето на наградите е обработване на лични данни за целите на законния интерес на Администратора, за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени, както и въз основа на законовите задължения, свързани с данъчните, финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

5. Получатели на лични данни

Личните данни, събрани от Администратора по време на Промоцията, трябва да бъдат разкрити на Агенцията с цел провеждането ѝ, както и на контролните органи, до степен, необходима на Администратора или Агенцията за спазване на законовите им задължения. Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории трети лица:

 1. Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с киберсигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облака“ или на носители извън офисите на Администратора и Агенцията;
 2. други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати или други външни експерти, в случай че тяхната дейност изисква такава информация;
 3. Куриери, на които е възложена доставката на наградите до печелившите.

Третите лица, на които е предоставена или до които е достъпна личната информация на Участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и по договор) във възможността им да използват такива данни. Администраторът гарантира, че всички трети лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото уведомление и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е доброволно решение). Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведомява субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

6. Период на съхранение на личните данни

Личните данни на Участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани от Обработващия 90 дни след края на Промоцията. След изтичане на въпросния период, данните ще бъдат заличени. Личните данни на победителите ще бъдат съхранявани от Обработващия за Администратора в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера, т.е. 10 (десет) години от края на финансовата година, в която Промоцията е била организирана. След изтичане на срока на съхранение на личните данни Администраторът премахва или унищожава тези данни от средствата за обработка и съхранение и налага подобни задължения на Обработващите.

7. Предаване на данни в трети държави

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави извън Европейското икономическо пространство.

8. Бисквитки

За осигуряване на добра функционалност при посещенията на Участниците на www.ferrerorocher.com, уебсайтът използва „бисквитки“. Повече информация относно използването на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката относно бисквитките, достъпна на следната страница на Сайта: www.ferrerorocher.com

9. Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване Участниците имат следните права:

I: Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без да се засяга предишното обработване;

II: Право на достъп: Субектите на данни могат да поискат информация за личните данни, които Администраторът и Обработващите притежават за тях, включително информация за категориите обработвани лични данни, за какво се използват и на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо.

Субектите на данни ще получат копие от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, при поискване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

 

III. Право на коригиране: Субектите на данни могат да коригират лични данни, които Администраторът и/или Обработващите обработват във връзка с Промоцията. Администраторът и Обработващите полагат разумни усилия, за да запазят точните, пълни, актуални и релевантни данни, на база на най-новата информация, с която разполагат.

IV. Право на изтриване: Субектите на данни могат да поискат личните данни, обработвани от Администратора или Обработващите във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити. Администраторът и Обработващите трябва да спазват това искане, ако:

 1. Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани;
 2. Субектът на данните възразява срещу обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение;
 3. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 4. Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора.

Освен ако данните не са необходими за:

 1. упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
 2. спазване на законово задължение на Администратора;
 3. целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически проучвания или статистически цели; или
 4. установяване, упражняване или защита на право в съда.

V. Право на ограничаване на обработването: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 1. оспорват точността на личните данни за периода, необходим за проверка на точността;
 2. обработването е неправомерно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
 3. вече не се нуждаем от личните данни, но субектът на данните го изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или
 4. субектът на данните възразява срещу обработването, докато проверяваме дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

VI. Право на възражение: Субектите на данни могат да възразят по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, срещу обработването на лични данни, при условие че обработването се основава на законните интереси на Администратора или на трети лица. В този случай личните данни вече не следва да се обработват, освен ако: (i) Администраторът докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни; или (II) ако целта е за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни.

VII. Право на преносимост: Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, обработени въз основа на негово съгласие или в изпълнение на договор, на себе си или, ако това е технически възможно, директно на друг администратор.

VIII. Право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за обработка на лични данни.

Име: Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

E-mail: kzld@cpdp.bg

Победителите в Промоцията ще бъдат определени с автоматични средства за обработка на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

Моля имайте предвид:

 

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, но може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще Ви уведомим за причината за отказа.

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се потърсят субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на писмена, датирана и подписана молба изпратена до адреса на Администратора в България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, или на имейл адрес privacy.bulgaria@ferrero.com

10. Мерки за защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личните данни от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личната информация, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни, принадлежащи на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработката на лични данни, в частност от случайно или незаконно унищожаване, загуба, модификация, неоторизирано разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработени лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и Обработващите личните данни може да се прехвърлят от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личните данни, които са му предоставени, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личните данни, предавани по интернет. След като Администраторът получи такива личните данни, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до тях.

11. Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила по всяко време на Промоцията само ако намери по-ефективни мерки за защита и сигурност на личните данни на субектите на данни, без това да засегне техните права и свободи. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на уебсайта на Промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците, използвайки същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

12. Други разпоредби

Личните данни на участниците в Промоцията се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент № 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

x
x